yeucauGửi yêu cầu0909 36 77 19

Chuyển giao công nghệ

Tư vấn luật chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ / admin

Tư vấn luật chuyển giao công nghệ.Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng ...

Xem tiếp

Thủ tục cấp giấy phép chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ / admin

Thủ tục cấp giấy phép chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế ...

Xem tiếp

Chuyển giao công nghệ như thế nào

Chuyển giao công nghệ / admin

Chuyển giao công nghệ: là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công ...

Xem tiếp

Chủ thể và hình thức chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ / admin

Chủ thể có quyền chuyển giao công nghệ bao gồm:

Xem tiếp

Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ / admin

Hình thức của hợp đồng chuyển giao công nghệ: là bằng văn bản hoặc hình thức khác có giá trị ...

Xem tiếp