yeucauGửi yêu cầu0909 36 77 19

Đăng ký bố trí mạch tích hợp

Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Đăng ký bố trí mạch tích hợp / admin

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là một trong những đối tượng của quyền sở hữu công ...

Xem tiếp

Khái niệm Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Đăng ký bố trí mạch tích hợp / admin

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc ...

Xem tiếp

Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ

Đăng ký bố trí mạch tích hợp / admin

Thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Xem tiếp

Tính nguyên gốc của thiết kế bố trí

Đăng ký bố trí mạch tích hợp / admin

Thiết kế bố trí được coi là có tính nguyên gốc nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Xem tiếp

Tính mới thương mại của thiết kế bố trí

Đăng ký bố trí mạch tích hợp / admin

Thiết kế bố trí được coi là có tính mới thương mại nếu chưa được khai thác thương mại tại ...

Xem tiếp