yeucauGửi yêu cầu0337798799

Kiểu dáng - Sáng chế

Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Kiểu dáng - Sáng chế / admin

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là một trong những đối tượng của quyền sở hữu công ...

Xem tiếp

Khái niệm Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Kiểu dáng - Sáng chế / admin

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc ...

Xem tiếp

Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ

Kiểu dáng - Sáng chế / admin

Thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Xem tiếp

Tính nguyên gốc của thiết kế bố trí

Kiểu dáng - Sáng chế / admin

Thiết kế bố trí được coi là có tính nguyên gốc nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Xem tiếp

Tính mới thương mại của thiết kế bố trí

Kiểu dáng - Sáng chế / admin

Thiết kế bố trí được coi là có tính mới thương mại nếu chưa được khai thác thương mại tại ...

Xem tiếp

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng - Sáng chế / admin

Để cạnh tranh, đứng vững trên thị trường, các nhà phát triển sản phẩm đã đầu tư rất nhiều thời ...

Xem tiếp

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng - Sáng chế / admin

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp, trước khi đăng ký bảo hộ thìkiểu dángcông nghiệpphải đáp ứng các ...

Xem tiếp

Tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng - Sáng chế / admin

Khi tiến hành đăng ký Kiểu dáng thì công việc đầu tiên là phải đánh giá được khả năng đăng ...

Xem tiếp

Tầm quan trọng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng - Sáng chế / admin

Tầm quan trọng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đối với doanh nghiệp

Xem tiếp

Điều kiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng - Sáng chế / admin

Theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, để có đủ tư cách cho bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ...

Xem tiếp

Dịch vụ đăng ký sáng chế

Kiểu dáng - Sáng chế / admin

Dịch vụ đăng ký sáng chế, Đăng ký sáng chếlà là thủ tục để chủ đăng ký sở hữu bảo ...

Xem tiếp

Thủ tục đăng ký sáng chế

Kiểu dáng - Sáng chế / admin

Thời gian, thủ tục đăng ký sáng chế ở đâu

Xem tiếp