Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến

* Đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT
* Thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quy định bắt buộc
* Thủ tục ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế
* Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

Trình tự thực hiện mua sáng chế, sáng kiến

– Nộp hồ sơ đề nghị mua sáng chế, sáng kiến trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi sáng chế, sáng kiến được ứng dụng hiệu quả ở quy mô nhỏ hoặc gửi qua đường bưu điện.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi sáng chế, sáng kiến được ứng dụng hiệu quả ở quy mô nhỏ xem xét, đánh giá hồ sơ theo trình tự sau:

+ Gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả xem xét hồ sơ và yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có). Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do;

+ Thực hiện việc đánh giá hồ sơ thông qua hội đồng đánh giá. Hội đồng đánh giá có từ 07 đến 09 thành viên, gồm đại diện của các cơ quan quản lý và các chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan;

+ Phê duyệt sáng chế, sáng kiến để xem xét mua.

+ Trường hợp sáng chế, sáng kiến không được phê duyệt phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do.

Xem thêm So sánh quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp

Hồ sơ đề nghị mua sáng chế, sáng kiến

– Văn bản đề nghị Nhà nước mua sáng chế, sáng kiến;

– Văn bằng bảo hộ sáng chế, giấy chứng nhận sáng kiến;

– Tài liệu thể hiện hiệu quả áp dụng sáng chế, sáng kiến trong thực tiễn và khả năng mở rộng quy mô áp dụng;

– Văn bản kiến nghị của cơ quan, tổ chức về sự cần thiết mua sáng chế, sáng kiến và phương án quản lý, khai thác, chuyển giao.

Thời hạn giải quyết

– Gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả xem xét hồ sơ và yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có): 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;

– Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đánh giá hồ sơ thông qua hội đồng đánh giá: 15 ngày làm việc;

– Phê duyệt sáng chế, sáng kiến để xem xét mua: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đánh giá hồ sơ của hội đồng.

Xem thêm Cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp?

Điều kiện thực hiện yêu cầu mua sáng chế, sáng kiến

– Làm rõ hiệu lực, phạm vi bảo hộ, nội dung giải pháp của sáng chế được bảo hộ; nội dung sáng kiến được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

– Làm rõ hiệu quả ứng dụng thực tiễn của sáng chế, sáng kiến; nhu cầu của doanh nghiệp, công chúng; điều kiện, khả năng mở rộng quy mô áp dụng sáng chế, sáng kiến;

– Làm rõ khả năng ứng dụng sáng chế, sáng kiến phục vụ lợi ích xã hội trong sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công; phục vụ quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

* Áp dụng xử phạt hành chính đối với sở hữu công nghiệp
* Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả: Hồ sơ, trình tự thủ tục mới nhất
* Sản xuất, buôn bán hàng hóa giả mạo sở hữu công nghiệp
* Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Trên đây là nội dung quy định về trình tự, thủ tục mua sáng chế, sáng kiến. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này Quý khách hãy liên lạc với LUẬT NAM PHÁT qua Hotline 0902 845 039 để gặp luật sư tư vấn.